Versjon: 1 - 27.3.2018


Se også vår personvernerklæring her.

1. INNLEDNING

1.1. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester/plattformer (heretter omtalt som «Tjenestene »).

1.2. Ord med stor forbokstav skal ha den betydning som angis i punkt 21.

2. OM DYKKESIDEN OG VÅRE DIGITALE TJENESTER

2.1. Dykkesiden (DS) er en privatdrevet portal for dykkere. Tjenesten driftes og eies av Thomas Tojusen, Fagerliveien 26, 1605 Fredrikstad

2.2. Gjennom DS vil du få tilgang til nyheter og kan delta med dine meninger i vårt forum. I dette finnes det et bruktmarked hvor dukan du kjøpe og bestille varer og tjenester. Slike kjøp og bestillinger utgjør selvstendige avtaler mellom deg og selger eller den Partner eller Leverandør som tilbyr varen eller tjenesten. Det er alltid Leverandøren av produktet eller tjenesten som er ansvarlig overfor deg for at varene eller Tjenestene samsvarer med det som er avtalt.

2.3. Formålet med Dykkesiden er å gi våre brukere en god opplevelse av dykkingen som en hobby eller sport.

3. VILKÅR FOR BRUK

3.1. Ved å registrere deg som bruker eller ved å ta i bruk Tjenestene, aksepterer du disse Vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene har du ikke rett til å bruke Tjenestene.

3.2. Du kan ikke bruke Tjenestene dersom: (a) du ikke har oppnådd alderen som er nødvendig for å inngå en juridisk bindende avtale, og ikke har innhentet samtykke fra en forelder eller annen foresatt, eller (b) du er juridisk forhindret fra å bruke Tjenestene etter norsk eller annet lands rett.

3.3. Noen av Tjenestene kan kreve at du registrerer deg, abonnerer og betaler abonnement eller andre avgifter. Vi forteller deg på forhånd om vi vil ta betalt for Tjenestene, slik at du kan velge å ikke kjøpe eller abonnere på Tjenestene. Alle referanser til å abonnere eller abonnement i disse Vilkårene, gjelder kun abonnementstjenester.

3.4. Bruk av Tjenester fra leverandører som ikke er DS, kan kreve at du aksepterer slike leverandørers vilkår og betingelser.

3.5. DS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkårene ved å legge ut en revidert versjon på vår digitale plattform. Innloggede og registrerte brukere vil varsles om den reviderte versjonen. Den reviderte versjonen vil tre i kraft når du har akseptert denne. Du må akseptere den reviderte versjonen for å kunne fortsette å bruke Tjenestene. Du bekrefter at du har lest og forstått (og godtar å være bundet av) disse Vilkår nå og hver gang du tar Tjenestene i bruk.

3.6. En oppdatert versjon av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig på DS sin nettside.

4. BRUKERKONTO

4.1. For å kunne bruke Tjenestene, må du opprette en brukerkonto. Gjennom innstillingene i brukerkontoen kan du kontrollere hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for DS samt andre brukere av Tjenestene. Innstillingene dine kan påvirke hvilke Tjenester du kan bruke. Du kan selvsagt velge å ikke opprette bruker, og du vil da se både innhold, videoer, statistikk m.m, men ikke delta i diskusjoner i forumet.

4.2. Brukerkontoen er personlig og skal ikke brukes av andre enn deg. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom din brukerkonto. Det er ditt ansvar å håndtere passord og annen identifikasjonsinformasjon på en trygg måte slik av uvedkommende ikke får tilgang til dem. Dersom du mister passord eller andre identifikasjonsdata, eller har grunn til å tro at uvedkommende har tilgang til din brukerkonto eller mistenker sikkerhetsbrudd, skal du umiddelbart informere DS, og vi anbefaler deg å skifte passord.

5. VARIGHET OG OPPHØR

5.1. Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å logge deg inn og gå til siden Min konto og slette deg som bruker eller endre dine varslingsinnstillinger. Du kan eventuelt sende en e-post til brukerservice på følgende e-postadresse: [email protected].

5.2. Vi vil kunne bringe denne avtalen til opphør med umiddelbar virkning og med skriftlig varsel når som helst hvis du gjør deg skyldig i et vesentlig brudd på denne avtalen, oppgir uriktige opplysninger ved registrering av din brukerkonto, eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av Tjenestene. Vi vil også kunne si opp denne avtalen dersom DS beslutter å ikke lenger levere Tjenestene. DS kan også stenge eller begrense din tilgang til Plattformen dersom det oppstår mistanke om at din brukerkonto brukes av en annen enn deg eller om den brukes på en måte som innebærer en risiko for oversiktlig spredning av virus.

6. TEKNISKE KRAV

6.1. Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene.

6.2. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».

6.3. I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke kunne garanteres å være feilfrie.

6.4. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. Med forbehold for de begrensninger som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre Tjenestene med rimelig kvalitet. Bortsett fra dette gir vi ikke noen garantier (og utelukker ethvert garantiansvar og enhver forpliktelse som ellers måtte være underforstått, i den utstrekning slik fraskrivelse er tillatt etter loven). Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker.

7. TEKNISK SUPPORT OG KONTAKT MED OSS

7.1. Du kan kontakte oss enten du vil diskutere tekniske problemer eller spore ditt abonnement (dersom det er aktuelt), eller for enhver annen grunn, ved å sende e-post til oss som angitt nedenfor. I alle tilfelle, vennligst oppgi din e-post og brukernavn eller andre data som vi måtte kreve av deg for å bistå deg eller identifisere ditt abonnement (dersom det er aktuelt).

7.2. Hvis du abonnerer på Tjenestene, bør du varsle oss umiddelbart hvis noen av dine kontaktopplysninger endrer seg, ved å logge deg på aktuell Tjeneste og oppdatere de aktuelle kontaktopplysningene på området for Min konto eller ved å sende en e-post til [email protected].

7.3. Ethvert varsel gitt av oss kan avgis ved e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Svikt i overføring eller postsending skjer for din risiko, og vi vil ikke være ansvarlig for manglende mottakelse av meldinger vi sender til deg.

8. DIN BRUK AV TJENESTENE

8.1. Vi er eier eller er rettighetsinnehaver av alle immaterielle rettigheter til Tjenestene og til det materiale som offentliggjøres ved bruk av dem. Dette gjelder blant annet utforming, tekst, grafikk, filminnslag, bilder og andre frembringelser du måtte motta. Ethvert utvalg eller arrangement av slikt materiale og frembringelser er gjenstand for immaterielle rettigheter inklusive opphavsrett for oss og/eller andre. Du godtar at du vil:

a) ikke forsøke å få tilgang til Tjenestene eller Innholdet gjennom annen teknologi eller andre midler enn gjennom nettstedene eller andre funksjoner spesifikt utpekt av DS til dette formålet.

b) ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser
bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene

c) ikke bruke eller sette i gang en robot, spider eller annet automatisert system som sender meldinger til DS servere;

d) ikke samle inn eller lagre personopplysninger eller på annen måte handle i strid med personvernerklæringen

e) ikke uten rettighetshaverens samtykke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold eller materiale til enhver annen person enn de som er angitt i disse Vilkårene.

8.2. Tjenestene må bare brukes til det formålet og på den måten de er tiltenkt. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for DS eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Bruk i strid med disse vilkårene og betingelsene kan rapporteres av DS til statlige organer, foreninger eller tilsynsorganer.

8.3. Tjenestene og nettstedene tilbys i en hvilken som helst eksisterende stat. DS kan ikke garantere for at Tjenestene og nettsidene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler. DS garanterer heller ikke at informasjonen du mottar ved bruk av tjenesten, er korrekt eller pålitelig.

9. MELDINGSINNSLAG OG BRUK AV INNHOLD

9.1. Når du gjør bruk av tjenester som gjør det mulig å laste opp materiale til vår digitale plattform, eller kontakte andre brukere ved hjelp av vår digitale plattform, må du rette deg etter denne bestemmelsen. Du forplikter deg til at ethvert slikt bidrag skal være i samsvar med vårt gjeldende regelverk for slike innslag.

9.2. DS vil kunne tilby deg muligheter til å overføre meldinger i tilknytning til ulike elementer, inkludert e-post, meldingstavler og chatterom

9.3. Der hvor vi tilbyr mulighet for å legge opp innslag eller dele, vil vi levere tydelig informasjon til deg om den type av tjeneste som tilbys, om den er endret og hvilken form for endring som er anvendt (herunder om den er teknisk eller gjort av mennesker). Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å føre tilsyn med, overvåke eller endre noe innslag vi leverer på vår digitale plattform, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert erstatningsansvar for noe som helst tap eller skade som oppstår som følge av bruken av noe innslag fra noen bruker i strid med våre vilkår, enten innslaget er endret eller ikke.

9.4. Du må bruke delingsmulighetene på en ansvarlig måte, og er eneansvarlig for ethvert innhold du legger opp/ overfører. Du må ikke overføre noen melding/legge opp noe innhold som er diskriminerende, krenkende, utgjør eller oppmuntrer til opptreden som vil utgjøre en forbrytelse, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, gjør inngrep i rettighetene til tredjeparter, inneholder informasjon av forretningsmessig art, inneholder virus, trojansk hest, dataorm, tidsinnstilt bombe, slettingsprogram eller annen lignende skadelig programmeringsrutine, eller som på noen måte påvirker negativt, begrenser eller hemmer noen annen bruker fra å bruke og nyte godt av vår digitale plattform.

9.5. Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke våre tjenester.