PDA

View Full Version : Mindre tungmetall, mer næringssaltFroskemannen
20-02-2006, 14:07
Norskekysten blir tilført stadig mindre miljø- og helseskadelige tungmetaller. Derimot øker tilførselen av næringssalter som kan gi algeoppblomstring og dårligere levekår for fisk og skalldyr.

Siden 1990 har miljøvernmyndighetene målt tilførsel av næringssalter og miljøgifter til norske havområder. De siste resultatene fra 2004 stadfester en jevn reduksjon av tungmetallene kadmium, kobber, nikkel, bly og sink i norske elver siden elvetilførselsprogrammet startet.

Årsaken til at kysten ble tilført mindre tungmetaller i 2004 enn i 1990, er etter alt å dømme strengere nasjonale og internasjonale miljøkrav. Et vesentlig tiltak har vært utfasingen av blyholdig bensin i Norge og andre land. Utslipp av tungmetaller er også redusert gjennom krav til industrien, kommunale avløp og ved utfasing av giftige stoffer i produkter.

[hr]
Les hele saken på www.sft.no (http://www.sft.no/nyheter/dbafile14757.html).
[hr]